Documentació VRC

Guia de Comandes

[ Comandes de tecles de funció | Comandes de tecles diverses | Comandes de punt | Dreceres de ratolí ]
Comandes de tecles de funció :
F1 <asel>     Alterna entre etiqueta ampliada o reduïda
F1 sectorID <asel>     Amplia l'etiqueta de l'avió en el controlador amb aquesta ID
Majs+F1 PUNT <asel>     Dibuixa una línia d'àncora entre l'avió i el punt. Mostra la distància, rumb i temps al punt en l'etiqueta.
Majs+F1 <asel>     Elimina la línia d'àncora entre l'avió i qualsevol punt.
F2 <ICAO aeroport > <enter>     Obté el METAR reduit de l'estació amb aquell codi ICAO (pot demanar-se'n més d'una)
F3 <asel>     Pren el control de l'avió seleccionat.
F4 <asel>     Allibera l'avió seleccionat del control.
F4 sectorID <asel>     Inicia la transferència de control de l'avió seleciconat al controlador amb aquell ID.
F4 /OK <asel>     Força l'alliberament del control d'aquell avió.
F5 alt <asel>     Estableix l'altitud de creuer.
F6 <asel>     Mostra el pla de vol de l'avió (drecera: CTRL+Clic avió)
F6 sectorID <asel>     Envia la fulla de ruta de l'avió seleccionat al controlador especificat en l'ID.
Majs+F6 <asel>     Mostra la ruta de l'avió en la pantalla (drecera: CTRL+ALT+Clic avió)
F7 <ICAO aeroport > <enter>     Obté el METAR complert de l'aeroport i el mostra al "Weather Panel".
F7 <asel>     Obté el METAR de l'aeroport de destí de l'avió
Majs+F7 <asel>     Obté el METAR de l'aeroport de sortida de l'avió
F8 alt <asel>     Estableix la altitud temporal a l'avió
F8 <asel>     Elimina qualsevol altitud temporal assignada a l'avió
F9 <asel>     Assigna automàticament un codi de transponder a l'avió
F9 nnnn <asel>     Assigna manualment un codi de transponder nnnn a l'avió
F9 v|r|t <asel>     Afegeix la indicació del tipus de comunicació a l'etiqueta de l'avió
F11     Augmenta el zoom (drecera: rodeta del ratolí endavant)
F12     Redueix el zoom (drecera: rodeta del ratolí enrere)

Comandes de tecles diverses:
INSERT text <asel>     Afegeix el text a l'etiqueta de l'avió.
INSERT <asel>     Esborra qualsevol text introduït en l'etiqueta de l'avió.
INICIO<asel>     Envía una petició de contacte al pilot.
TAB     Alterna la posició del cursor entre la finestra principal i la darrera finestra de xat oberta.
CTRL+TAB     Alterna la finestra de ràdio de text entre reduïda o pantalla completa.
RE PÁG     Mou una pàgina enrere en la finestra de ràdio de text.
AV PÁG     Mou una pàgina endavant en la finestra de ràdio de text.
CTRL+FIN     Retorna la posició al final de la finestra de ràdio de text.
Fletxa amunt     Fa marxa enrere en l'històric de comandes.
Fletxa avall     Fa marxa endavant en l'històric de comandes.
CTRL+Fletxa amunt     Augmenta en una línia l'alçada de la finestra de ràdio de text.
CTRL+Fletxa avall     Minva en una línia l'alçada de la finestra de ràdio de text.
CTRL+ALT+Tecla Núm. 1-9     Desa com una marca la vista amb el centrat i zoom actual.
CTRL+Tecla Núm. 1-9     Recupera la vista i el zoom desats amb aquell número.
CTRL+Tecla Núm. 0     Recupera el zoom i centrat de pantalla previ.
Indicatiu parcial <asel>     Radioselecciona l'avió que concorda amb aquell indicatiu.
<asel>     Afegeix o elimina l'avió radioseleccionat de la llista de pendents.
CTRL+D     Redueix les etiquetes ampliades de tots els avions no controlats ("Declutter").
CTRL+F     Activa o desactiva els filtres d'altitud.
CTRL+R     Activa o desactiva els anells de separació entre avions controlats.
CTRL+S     Silencia l'alerta de conflicte.
CTRL+T     Obre o tanca la finestra de ràdio de text.
CTRL+Barra d'espai    

Atura el pampallugeig dels missatges de ràdio.

ESC (cursor en la pantalla)     Esborra qualsevol entrada de la línia de comandes. Si no n'hi ha cap, deselecciona qualsevol avió.
ESC (cursor en el xat)     Esborra qualsevol entrada de la línia de text. Si no n'hi ha cap, amaga la finestra de xat.

Comandes de punt:
.group nom sectorId ...     Crea un grup de xat amb el nom especificat i amb els controladors amb els IDs indicats.
.chat INDICATIU     Obre una finestra de xat privada amb la persona que té aquest indicatiu.
.rings PUNT     Centra els anells de distància en el PUNT (intersecció, VOR, etc.) (drecera: CTRL+doble clic dret).
.norings     Oculta els anells de distància.
.center/.centre PUNT     Centra la pantalla en el PUNT (drecera: Doble clic dret)
.vis PUNT     Estableix la visibilitat del radar en el PUNT (drecera: CTRL+ALT+Doble clic dret)
.vis1 PUNT     El mateix que .vis
.vis2 PUNT     Estableix el segon centre de visibilitat en el PUNT
.vis3 PUNT     Estableix el tercer centre de visibilitat en el PUNT
.vis4 PUNT     Estableix el quart centre de visibilitat en el PUNT
.novis     Esborra qualsevol centre de visibilitat de radar.
.showvis     Mostra els centres de visibilitat del radar.
.ff INT INT ...     Mostra o oculta la intersecció o intereseccions indicades.
.fv VOR VOR ...     Mostra o oculta el VOR/s indicats.
.fn NDB NDB ...     Mostra o oculta el NDB/s indicats.
.fa ICAO ICAO ...     Mostra o oculta el aeroport/s indicats.
.fc Runway Runway ...     Mostra o oculta le línies de perllongació de pistes indicades.
.fw Airway Airway ...     Mostra o oculta la aerovia/es indicades.
.nofixes     Oculta totes les interseccions.
.novors     Oculta tots els VORs.
.nondbs     Oculta tots els NDBs.
.noairports     Oculta tots els aeroports.
.nocenterlines     Oculta totes les línies de perllongació de pistes.
.noairways     Oculta totes les aerovies.
.atis/.showatis [INDICATIU]     Demana l'ATIS de l'INDICATIU o mostra el vostre si no s'indica cap INDICATIU.
.msg INDICATIU missatge     Envia un missatge privat (missatge) a l'INDICATIU.
.wallop missatge     Envia un missatge a tots els supervisors.
.wall missatge     Envia un missatge global a tothom (només Supervisors)
.transfer sectorID     Engega una transferència en massa de tots els avions controlats al controlador amb la ID especificada.
.ov sectorID     Inicia un "override" de veu al controlador amb la ID especificada.
.ic sectorID     Inicia una intercomunicació de veu amb el controlador amb la ID especificada.
.acc     Accepta una trucada d'intercomunicació.
.hold     Activa o desactiva una trucada d'intercomunicació en espera.
.mon sectorID     Inicia una monitorització del canal de veu del controlador amb la ID especificada.
.rls     Tanca un canal d'intercomunicació, "override" o monitorització.
.copy     Copia el contingut de la finestra de ràdio de text al portapapers.
.break     Informa del tancament de sessió de control (l'indicatiu esdevé de color rosa).
.nobreak     Cancel·la el tancament de sessió de control (l'indicatiu esdevé blanc)
.busy missatge     Estableix el missatge d'ocupat només pels pilots.
.busyall missatge     Estableix el missatge d'ocupat pels pilots i controladors.
.nobusy     Cancel·la qualsevol missatge existent d'ocupat.
.find PUNT     Dibuixa un cercle groc al voltant del PUNT especificat (intersecció, VOR, etc.)
.silence     Silencia el sò d'alerta de conflicte (drecera: CTRL+S)
.am RTE PUNT1.PUNT2 ...     Estableix una nova ruta per l'avió radioseleccionat.
.contactme INDICATIU     Envia un missatge de contacte al pilot amb aquell INDICATIU (drecera: INICIO)
.debug FLAG     Toggles specified debug flag (Use ".debug 1" to toggle a small info window)
.declutter     Redueix les etiquetes de tots els avions no controlats (drecera: CTRL+D)
.filters     Activa o desactiva els filtres d'altitud (drecera: CTRL+F)
.seprings     Mostra anells de separació per cadascun dels avions controlats (drecera: CTRL+R)
.openurl URL     Obre la URL especificada en el vostre navegador d'internet.
.nomsgs     Atura el pampallugeig dels missatges pendents de la finestra de ràdio (drecera: CTRL+Space)
.reloadaliases     Recarrega el fitxer d'àlias.
.reloadpof     Recarrega el fitxer POF.
.cascade     Mostra en cascada totes les finestres flotants en la finestra principal.
.rsb PUNT <asel>     Mostra el rumb, distància i temps romanent entre l'avió i el PUNT indicat.
.rsb PUNT PUNT     Mostra el rumb i la distància entre els dos PUNTs indicats.
.showname INDICATIU     Mostra el nom real del pilot o controlador amb aquell INDICATIU, si es coneix..
.help [MISSATGE]     Canvia l'estat de l'indicatiu al de petició d'ajut i, opcionalment, tramet un MISSATGE global (qun s'inclou) a tots els controladors en el rang de visibilitat. L'indicatiu fa pampallugues alternant el color.
.nohelp     Cancel·la la petició d'ajuda.
.logofftime HORA     Estableix l'hora esperada de desconnexió (No serveix en programes de pilot antic com SB2).
.nologofftime     Elimina qualsevol instrucció prèvia d'hora esperada de desconnexió.
.an PUNT <asel>     Dibuixa línies d'àncora entre l'avió i el PUNT. Mostra la distància, rumb i temps esperat sobre el PUNT.
.an <asel>     Elimina qualsevol punt d'àncora existent per aquell avió.
.noanchors     Elimina tots els punts d'àncora.
.strip <asel>     Afegeix la fulla de ruta de l'avió seleccionat a la finestra de fulles de ruta.
.sep ETIQUETA     Afegeix un separador amb l'ETIQUETA especificada a la finestra de fulles de ruta.
.sep ETIQUETA1|ETIQUETA2...     Afegeix múltiples separadors amb les ETIQUETES especificades a la finestra de fulles de ruta (Útil per alies)
.delstrip <asel>     Elimina la primera fulla de ruta trobada per l'avió seleccionat en la finestra de fulles de ruta.
.nostrips     Elimina totes les fulles de ruta de la finestra de fulles de ruta. No elimina els separadors.
.log NOM-DE-FITXER     Desa la conversa de xat activa o la de ràdio en el fitxer especificat en el directori d'inici.

Dreceres de ratolí :
CTRL+Clic Avió     Obre el pla de vol de l'avió en la finestra de plans de vol.
CTRL+ALT+Clic Avió     Dibuixa la ruta de l'avió en la pantalla.
Majs+Clic Avió     Mostra línies de convergència entre l'avió seleccionat i el clicat.
CTRL+Majs+Clic Avió     Envia per text informació de tràfic sobre l'avió clicat a l'avió seleccionat.
Doble clic dret     Centra la pantalla en el lloc on s'ha fet el doble clic.
CTRL+Doble clic dret     Centra els anells de distància on s'ha fet el doble clic.
CTRL+ALT+Doble clic dret     Estableix el centrat de visibilitat on s'ha fet el doble clic.
Doble clic i arrossegar     Dibuixa una línia de rumb i distància entre els dos punts.
Roda del ratolí     Amplia o redueix el zoom. En la finestra de fulles de ruta, desplaça la visibilitat amunt o avall de la finestra.
CTRL+roda del ratolí     Fa zoom ràpid ampliat o reduït (en la pantalla).
Doble clic en el text de la finestra de xat     Demana l'ATIS del controlador.
Doble clic en la fulla de ruta     Equivalent a fer clic en l'etiqueta de l'avió (selecciona l'avió).
Alt-Clic fulla de ruta     Elimina la fulla de ruta o el separador.
ALT+Clic avió     Afegeix la fulla de ruta de l'avió a la finestra de fulles de ruta.
Clic+Arrossegar fulla de ruta     Resitua la fulla de ruta en la finestra de fulles de ruta.
Majs+Clic+Arrossegar fulla de ruta     Copia la fulla de ruta en la finestra de fulles de ruta.
Majs+Clic dret     Dibuixa una línia d'àncora entre l'avió seleccionat i el punt clicat.
  © Copyright 2005 Ross Alan Carlson - All Rights Reserved